Algemene informatie

1. Wachttijden (peil-/actualisatiedatum 20 september 2019): aanmeldwachttijd ..... weken, behandelwachttijd .......weken.

(NB: Op dit moment kunnen geen nieuwe patienten worden aangemeld; naar verwachting is dit vanaf begin december 2019 weer wel mogelijk !)

2. Na de intake, die bestaat uit een inventarisatie van de klachten en de hulpvraag, het doorlopen van een mondelinge vragen lijst en het afnemen van een korte biografie, wordt besproken met de cliënt of de problematiek behandeld kan worden in de praktijk.

3. Indien de problematiek behandeld kan worden wordt er een   afspraak gemaakt voor een vervolg gesprek.

4. In de loop van de behandelgesprekken wordt een behandelplan gemaakt waarin o.a. de behandeldoelen naar voren komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

5. Indien de problematiek niet behandeld kan worden, wordt terugverwezen naar de huisarts.

6. Aan de verwijzer, de huisarts, wordt , uiteraard met toestemming van de cliënt, een bericht gestuurd als de cliënt in behandeling wordt genomen. Ook na afloop van de behandeling wordt een kort bericht verstuurd aan de huisarts.

7. Met de verwijzer, huisarts en/of POH kan incidenteel overleg zijn, na toestemming van de cliënt,

8. Er wordt samengewerkt met intervisie partners. Dat betekent dat casussen, anoniem,besproken kunnen worden met        collega’s in een intervisiegroep.

9. Facultatief, tijdens vakanties en bij eventuele ziekte van de behandelaar, kan in overleg met de cliënt besloten worden dat een een waarnemer de behandeling tijdelijk overneemt. Dit uiteraard in overleg en met toestemming van de cliënt

10 E-health kan geheel of gedeeltelijk onderdeel zijn van de behandeling. Dit,uiteraard altijd in goed overleg met de cliënt.

Er wordt gewerkt met het e-health programma van Telepsy. 

11. ROM (routine Outcome Monitoring) is o.a bedoeld om het eleffect te meten van uw behandeling.

ROM kan daarom deel uitmaken van de behandeling. Dat betekent dat op een aantal momenten in de behandeling de voortgang van de therapie gemonitord wordt via een vragenlijst. U krijgt de uitslag zelf ook te zien.

Meedoen met ROM is vrijwillig.

Ook kan na afloop van een behandeling uw mening gevraagd worden over de kwaliteit van de behandeling middels een client-tevredenheidsonderzoek (CQI GGZ).

12. Binnen de praktijk is uitgangspunt van de behandeling  

zorggerelateerde preventie: met als doel de individuele mens te ondersteunen bij zelfredzaamheid/zelfmanagement, de

ziektelast terug te brengen en complicaties te voorkomen. Samenwerking met andere hulpverleners in de zorgketenkrijgt in pincipe vorm vanuit de cliënt, zij of hij is de regisseur.

PsychologenpraktijkAmsterdam.nl werkt op verschillende niveaus samen met andere hulpverleners in de regio. Het meest frequent met uw huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, OKT en diëtiste. Daarnaast vind er ook samenwerking plaats met ander GGZ partners zoals collega psychologen/ psychiaters/ psychotherapeuten in Amsterdam werkzaam in de specialistische GGZ. Een enkele keer is er ook samenwerking met de GGZ 24 uurs spoedzorg (crisisdienst) van Amsterdam.

Toestemming
Pas na uw toestemming kan er mondeling en schriftelijk overleg plaatsvinden zodat de kwaliteit van behandeling verbeterd kan worden. Overleg met derden vindt alleen plaats over afgepaste en relevante behandelinformatie die nodig is voor een goede (vervolg)behandeling.