Tarieven

Kosten GGZ zorg 2022

Het zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Binnen de zorgverzekeringswet wordt onderscheid gemaakt tussen de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ.
Uw behandeling in de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt.

PsychologenPraktijkAmsterdam.NL declareert in 2023 volgens het zorgprestatiemodel.
De praktijk hanteert de door de Nederlandse Zorg Autoriteit ( NZA ) vastgestelde tarieven voor de basis en gespecialiseerde GGZ; www.nza.nl
De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. PsychologenPraktijkAmsterdam.NL heeft met alle zorgverzekeraars een contract. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering.

Onderdelen per traject

Op uw factuur kan teruggevonden worden als zorgprestatie diagnostiek en zorgprestatie behandeling.

Bij de start van de behandeling wordt er een vragenlijst ingevuld door uw behandelaar (HoNoS = is een vragenlijst die wordt gebruikt om mede de zorgvraagtypering te bepalen). Mogelijk wordt deze vragenlijst op een later moment nog eens ingevuld.

Regelmatig komt het voor dat tijdens het traject de behandelaar de behandeling (geanoniemiseerd) evalueert met collega psychologen. Dit is de zorgprestatie intercollegiaal overleg.

Het traject wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Wel wordt het verplicht eigen risico (minimaal € 385,00 in 2022) ingehouden!
De behandeling wordt maandelijks gedeclareerd op basis van het aantal gespreksminuten (45, 60, 75 of 90).
Als u over een aanvullende verzekering beschikt kan het zijn dat u ziektekostenverzekeraar ook onverzekerde psychologische zorg vergoedt. Hiervoor heeft iedere ziektekostenverzekering zijn eigen polissen gemaakt. Neem hierover contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Privacyverklaring

een privacyverklaring in lijn met de voorschriften  van de Nederlandse Zorg Autoriteit* (NZA) is mogelijk. U kunt dit aangeven en een betreffend formulier ondertekenen tijdens het eerste gesprek. De administratie kan bij het declareren van de gemaakte sessies hier dan rekening mee houden.

*De Informatieverplichting als genoemd in artikel 4.1 lid 1 en lid 4 blijft buiten toepassing op de in dit lid genoemde informatie elementen. Dit indien op initiatief van de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring is ondertekend overeenkomstig het Format Privacyverklaring te vinden op de NZa website. De zorgaanbieder houdt de privacyverklaring in zijn administratie en stelt die op verzoek van de zorgverzekeraar beschikbaar. Bijbehorend informatie element is d11. Privacyverklaring actief. 

Het betreft de volgende informatie-elementen:

d1. DSM-hoofdgroep,

d7. Antwoorden op HoNOS+ vragen

d8. Input in Zorgvraagtyperingsinstrument Dynamisch

d9. Geadviseerde zorgvraagtype

d10. Gekozen zorgvraagtype

d12. Wvggz/Wzd historie

d13. Acute ggz historie

d14. Verblijfshistorie

e1. Recidiverisico, indien fz

e2. Ernst van het delict (gedrag), indien fz

e3. Exceptionele responsiviteit, indien fz

e4. Zorgvraagtype

e5. DSM-hoofdgroep (fz)

f1. Prestatiecodes (in aggregatie, zie GA standaard B).

Zonder verwijzing geen vergoeding

De huisarts kan verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Doorgaans zal de huisarts voorafgaande aan de intake de verwijzing naar ons versturen. Als u op eigen initiatief komt, is het noodzakelijk dat u eerst een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij u heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ gaat.