Werkwijze en Problematiek

Uitgangspunt is de client en zijn of haar vraag.

werkwijze

behandelmethoden

Afhankelijk daarvan wordt gewerkt vanuit verschillende invalshoeken: cognitieve gedragstherapie en mindfulnessbased therapie aangevuld met EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) worden hetmeest toegepast in de praktijk.

Maar ook wordt psychodynamisch en systeemtherapeutisch gewerkt.

werkwijze

algemene informatie

Na de intake, die bestaat uit een inventarisatie van de klachten en de hulpvraag, het doorlopen van een mondelinge vragen lijst en het afnemen van een korte biografie, wordt besproken met de cliënt of de problematiek behandeld kan worden in de praktijk.

Indien de problematiek behandeld kan worden wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolg gesprek.

In de loop van de behandelgesprekken wordt een behandelplan gemaakt waarin o.a. de behandeldoelen naar voren komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.

Indien de problematiek niet behandeld kan worden, wordt terugverwezen naar de huisarts.

Aan de verwijzer, huisarts,  wordt (uiteraard met toestemming van de cliënt) een bericht gestuurd als de cliënt in behandeling wordt genomen. Ook na afloop van de behandeling wordt een kort bericht verstuurd aan de huisarts.

Met de verwijzer, huisarts en/of POH kan incidenteel overleg zijn, na toestemming van de cliënt.

Er wordt samengewerkt met intervisie partners. Dat betekent dat casussen, anoniem, besproken kunnen worden met collega’s in een intervisiegroep.

Facultatief, tijdens vakanties en bij eventuele ziekte van de behandelaar, kan in overleg met de cliënt besloten worden dat een waarnemer de behandeling tijdelijk overneemt. Dit uiteraard in overleg met en met toestemming van de cliënt

E-health kan geheel of gedeeltelijk onderdeel zijn van de behandeling. Dit, uiteraard altijd, in goed overleg met de cliënt. Er kan worden gewerkt met het e-health programma van Telepsy.

ROM (Routine Outcome Monitoring) is o.a. bedoeld om het eleffect te meten van uw behandeling. ROM kan daarom deel uitmaken van de behandeling. Dat betekent dat op een aantal momenten in de behandeling de voortgang van de  therapie gemonitord wordt via een vragenlijst. U krijgt de uitslag zelf ook te zien. Meedoen met ROM is vrijwillig. Ook kan na afloop van een behandeling uw mening gevraagd worden over de kwaliteit van de behandeling middels een cliënt-tevredenheidsonderzoek (CQI GGZ).

Binnen de praktijk is uitgangspunt van de behandeling zorg gerelateerde preventie, met als doel de individuele mens te ondersteunen bij zelfredzaamheid/zelfmanagement, de ziektelast terug te brengen en complicaties te voorkomen. Samenwerking met andere hulpverleners in de zorgketen krijgt in principe vorm vanuit de cliënt, zij of hij is de regisseur.

PsychologenpraktijkAmsterdam.nl werkt op verschillende niveaus samen met andere hulpverleners in de regio. Het meest frequent met uw huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en diëtiste. Daarnaast vindt er ook samenwerking plaats met ander GGZ partners zoals collega psychologen/ psychiaters/ psychotherapeuten in Amsterdam werkzaam in de specialistische GGZ. Een enkele keer is er ook samenwerking met de GGZ 24 uurs spoedzorg (crisisdienst) van Amsterdam.

Toestemming
Pas na uw toestemming kan er mondeling en schriftelijk overleg plaats vinden zodat de kwaliteit van behandeling verbeterd kan worden. Overleg met derden vindt alleen plaats over afgepaste en relevante behandelinformatie die nodig is voor een goede (vervolg)behandeling.

problematiek

waarvoor kunt u terecht

Pijnlijke of traumatische ervaringen verwerken bijvoorbeeld met EMDR

Angsten en langdurige stresspatronen leren onderkennen en aanpassen

Een negatief zelfbeeld dat belemmerend werkt onderzoeken en normaliseren

Beter voor jezelf leren opkomen

Werkproblemen bespreken en oplossen in de vorm van coaching

Van specifieke angsten afkomen o.a. rij-angst

Minder met eten bezig zijn

Het leven een nieuwe richting te geven

Tips bij de opvoeding van je kinderen te krijgen

(Sexuele) problemen in je relatie te begrijpen

Uit een depressie komen

problematiek

waarvoor kunt u niet terecht

De praktijk is niet gespecialiseerd in cluster A/B persoonlijkheidsproblematiek, daaronder vallen o.a. borderline problematiek en narcistische persoonlijkheidsproblematiek.
 
Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de praktijk